Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU

 • Rok Patrona Szkoły
  Rok Patrona Szkoły

  W poszukiwaniu śladów Obrońców Helu, czyli o wspólnym projekcie Muzeum Obrony Wybrzeża i ZSO

   

  GALERIA

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

   

  GALERIA

 • Zakończenie roku szkolnego
  Zakończenie roku szkolnego

  Kapituła uczniowska przyznaje tytuły

  swoim nauczycielom

   

  zapraszamy do obejrzenia GALERII

 • Zajęcia terenowe w Pucku
  Zajęcia terenowe w Pucku

  Zapraszamy do obejrzenia galerii z zajęć terenowych w Pucku klas 1a i 3a gimnazjum

   

  GALERIA

 • FESTYN ZDROWIA
  FESTYN ZDROWIA

  Hel - bawi się ekologicznie i na sportowo

  na Festynie Zdrowia!

  Zapraszamy do obejrzenia GALERII :-)

 • W poszukiwaniu Ducha Gór
  W poszukiwaniu Ducha Gór

  klasa 5a i 6a na wycieczce w Górach Stołowych

   

  Zapraszamy do obejrzenia GALERII

 • Prezentacja Eko - Rekinów
  Prezentacja Eko - Rekinów

  Zapraszamy do obejrzenia galerii z prezentacji i zabawnego skeczu Eko - Rekinów :-)

  GALERIA

Najnowsze wiadomości

Czytamy książki w ZSO

 

Akcję NARODOWE CZYTANIE w HELU czas zacząć !

dziewczynka

     Z inicjatywy wicedyrektora Jolanty Klińskiej, nauczyciela bibliotekarza Moniki Stępniewskiej-Szmit oraz polonistek Hanny Drewing i Aleksandry Ciskowskiej-Seletyn rozpoczynamy akcję czytania książek dla uczniów klas 4-6.

 

Co czytamy? Tylko intrygujące lektury

Kto czyta? Niezwykłe osobowości

Kiedy? Co miesiąc

Gdzie? W wielu różnych miejscach

 

Wszystkich miłośników książek, również tych dorosłych, zapraszamy na pierwsze czytanie książki

dnia 27 września 2016r.

na godzinę 10:40 do sali gimnastycznej w starej szkole.

 

Z nami pokochasz czytanie!

 

Aleksandra Ciskowska-Seletyn :-)

INFORMACJA

 

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI TRÓJEK KLASOWYCH (1 OSOBA
Z KAŻDEGO ODDZIAŁU KLASOWEGO, WYBRANA W DRODZE TAJNEGO GŁOSOWANIA) ODBĘDZIE SIĘ

W PONIEDZIAŁEK TJ. 26.09.2016 R. O GODZINIE 18:00:

 

PRZEDSZKOLE – SALA 30 A

SZKOŁA PODSTAWOWA – SALA 14

GIMNAZJUM – SALA 212

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE – SALA 107


Zarządzenie

Hel, dnia 22 września 2016 r.

 

 

Zarządzenie nr 25/2016

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu z dnia 22 września 2016 roku

w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej ZSO w Helu

w dniu 27 września 2016 r.

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 5 i 6 z dnia 7 września 1991 r. Ustawy o systemie oświaty
( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz §6 pkt. 1 regulaminu Rady Pedagogicznej
w ZSO w Helu zarządzam, co następuje:

§1

Zwołuję zebranie Rady Pedagogicznej na dzień 27 września 2016 roku o godzinie 14.30
w sali nr 112 w sprawie zaopiniowania kandydatur nauczycieli do Nagrody Burmistrza za rok szkolny 2015/2016.

§2

Planowany porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych.
 2. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 3. Powołanie Komisji ds. wniosków.
 4. Przedstawienie przez dyrektora kandydatur nauczycieli i zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną.
 5. Sprawy różne. Wolne wnioski.

§3

Obecność nauczycieli zatrudnionych w szkole na posiedzeniu jest obowiązkowe.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP szkoły, tablicy informacyjnej oraz Księdze Zarządzeń

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Dyrektor ZSO Irena Sojecka


Informacja dla rodziców

Informacja dla Rodziców ZSO w Helu

Informuję, że tryb oraz zasady powoływania rad rodziców w szkołach określa art. 53 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.). W szczególności przepis ten stanowi, że w szkołach (pod pojęciem szkoły w tym wypadku rozumie się także przedszkole) w skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Tajność dokonania wyboru jest tutaj narzucona przez ustawodawcę jako obligatoryjna i nie ma żadnej możliwości odstępstwa od tej zasady, nawet, jeżeli zainteresowani wyrażą taką wolę. Odstępstwo od tej zasady byłoby możliwe tylko wówczas, gdyby ustawodawca przewidział taką możliwość w innym przepisie, a takiego przepisu nie ma. Przeprowadzenie wyborów do rady rodziców bez zachowania tej zasady, skutkuje nieważnością takiego głosowania.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 31.08.2015 r. Statutem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu, Rozdział 7, § 8 ust. 4 pkt. 3, w skład Rady Rodziców poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Oznacza to, poza oczywiście kwestią tajności wyborów, konieczność zachowania odrębności rad rodziców poszczególnych jednostek organizacyjnych, tj. odrębności rady rodziców przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego.

Przeprowadzenie wyborów ma na celu doprowadzenie do zgodnego z prawem ukonstytuowania się rad rodziców, tak by nikt nie mógł podważać i kwestionować ze względów formalnych przyszłych decyzji podejmowanych przez rady rodziców.

Decyzję o powtórzeniu wyborów konsultowałam z organem prowadzącym i uzyskałam pozytywne stanowisko w tej kwestii.

Dyrektor ZSO w Helu

Irena Sojecka

Konkurs plastyczny

konkurs plastyczny page 001


Szukaj artykułu