Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KONCEPCJA PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU
NA LATA 2013/2020

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest dokumentem, który stanowi podstawę do realizacji zadań na najbliższe lata. Jest otwarta na dokonywanie zmian
i poprawek wynikających ze zmieniającej się sytuacji prawnej w oświacie oraz na wnioski zgłaszane przez nauczycieli pracujących w szkole i środowisko lokalne. Koncepcja pracy szkoły zakłada wspólne angażowanie się nauczycieli, uczniów, rodziców oraz podmiotów zewnętrznych w realizację określonych zadań.

Koncepcja pracy szkoły będzie monitorowana corocznie, na zakończenie roku szkolnego. Wnioski z przeprowadzanego monitoringu będą przedstawiane Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.

 

Główne cele:

- Dobra współpraca z rodzicami.

- Wychowanie człowieka kulturalnego, umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

- Bezpieczna szkoła.

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Demokracja w szkole.

- Współpraca z środowiskiem lokalnym.

- Unowocześnianie bazy szkoły.

- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

- Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz inna działalność statutowa szkoły.

1. Działalność dydaktyczna szkoły:

a) Oferta edukacyjna opiera się na podstawie programowej i jest wzbogacana dla potrzeb uczniów.

b) Szkoła zwiększa szanse edukacyjne uczniów poprzez koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące uczniów do zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów, zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne i sportowe ( w miarę możliwości finansowych szkoły).

c) Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych są analizowane, a ich wnioski wdrażane ( co roku).

d) W ramach ewaluacji wewnętrznej placówka analizuje wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z zastosowaniem EWD – Edukacyjnej Wartości Dodanej ( termin do uzgodnienia po ukazaniu się wyników).

e) Osiągnięcia uczniów monitoruje się i prezentuje na forum szkoły ( apele z wręczaniem nagród, strona internetowa, gabloty ścienne).

f) Szkoła organizuje zewnętrzne sprawdziany i egzaminy.

g) Szkoła organizuje spotkania z rodzicami w celu omówienia ocen
i osiągnięć uczniów.

h) Szkoła wspiera działalność Samorządu Szkolnego.

i) Szkoła motywuje uczniów w procesie uczenia się.

j) Postępy uczniów oceniane są zgodnie z WSO.

k) Zadaniem nauczycieli przedmiotów jest stworzenie kryteriów wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny.

l) Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych
i wychowawczych.

m) Placówka organizuje tzw. Dni Otwarte i organizuje wyjazdy uczniów do innych szkół.

n) Szkoła organizuje nauczanie języka kaszubskiego.

o) Jedną ze strategii jest promowanie szkoły i jej osiągnięć w lokalnych mediach, na stronie www., na spotkaniach z rodzicami, a także uroczystościach szkolnych.

p) W szkole przeprowadza się ewaluacje wewnętrzne na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego i priorytetów MEN i Kuratorium.

q) Prowadzi się działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu osiągnięcia jeszcze lepszej jakości pracy.

r) Dbanie o sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

s) Ciągłe wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły ( w miarę możliwości finansowych szkoły.

t) Modernizowanie pomieszczeń szkolnych.

u) Stały zakup lektur i książek do biblioteki ( w miarę możliwości finansowych szkoły).

v) Dydaktyczna praca biblioteki szkolnej.

w) Dydaktyczna praca pedagoga i psychologa szkolnego.

x) Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego ( awans zawodowy, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne).

2. Działalność wychowawcza i opiekuńcza szkoły:

a) Podejmowane są działania wychowawcze, opiekuńcze i profilaktyczne, mające na celu eliminować zagrożenia i wzmacniać asertywność uczniów i kształtować ich właściwe postawy.

b) Realizowane są programy wychowawcze i profilaktyczne.

c) Promowany jest zdrowy tryb życia poprzez coroczną organizację Tygodnia Profilaktycznego, poprzez spotkania z terapeutami, pogadanki wychowawcze, pokaz filmów profilaktycznych, przedstawień teatralnych, konkursy.

d) Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami z orzeczeniami i opiniami PPP.

e) Pedagog i psycholog szkolny realizuje swój roczny plan pracy.

f) Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami, które wspierają pracę wychowawczą placówki; są to:

 

- Urząd Miasta w Helu,

- Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie,

- MOPS w Helu,

- Pełnomocnik Burmistrza do rozwiązywania problemów alkoholowych,

- Komendą Policji w Juracie i Pucku,

- Parafią p.w. Bożego Ciała w Helu,

- PPP w Pucku,

- Muzeum Obrony Wybrzeża,

- Muzeum Rybołówstwa w Helu,

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Helu,

- Szkołami noszącymi imię patrona Obrońców Helu,

- UKS „ Delfin” w Jastarni.

 

g) Szkoła pielęgnuje u uczniów uczucia patriotyczne poprzez obchody Dnia Patrona Szkoły – Obrońców Helu ( 2 października ), akademie i konkursy.

h) Uczniowie i nauczyciele dbają o miejsca pamięci, pomniki, gabloty historyczne.

i) Szkoła pogłębia patriotyczne uczucia względem „Małej Ojczyzny” poprzez rozwijanie zainteresowania językiem kaszubskim poprzez udział w konkursach recytatorskich, spotkania z twórcami kaszubskimi.

j) Szkoła podejmuje działania ekologiczne poprzez udział w konkursach, Dniach Ziemi itp.

k) Wychowawczą pracę wykonuje także bibliotekarz szkolny.

l) Szkoła organizuje wycieczki edukacyjne.

Wszystkie działania edukacyjne i wychowawcze szkoły maja na celu uzyskanie odpowiedniej sylwetki ucznia, który kończy naukę w Zespole Szkół Ogólnokształcących e Helu.

Nasz absolwent:

- Szanuje rodziców, nauczycieli i innych członków społeczeństwa.

- Jest tolerancyjny, życzliwy, szanuje godność innych.

- Kieruje się empatią i zasadami fair play.

- Wierzy w siebie i swoje możliwości, jest wytrwały i samodzielny.

- Odpowiada za swoje czyny.

- Rozwija własne zainteresowania i umiejętności.

- Potrafi komunikować się z innymi ludźmi i współdziałać w grupie.

- Dba o własne zdrowie, jest świadomy zagrożeń, sprawny i aktywny fizycznie.

- Czuje się odpowiedzialny za swoją przyszłość.

- Potrafi właściwie zaplanować własną, dalszą drogę edukacji.


 DO POBRANIA wersja Microsoft Word: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY