Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową dotyczącą reformy edukacji.

LINK

Informujemy również, że odnośnik do tej strony znajdować będzie się w naszym MENU pod kategorią "O nas"


 

 

DRODZY RODZICE !

Przypominamy, że zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami SP, GIM. i LO odbędą się dnia 7 grudnia 2016 r.
w godzinach od 17:00 do 19:00.


 

 
Rada Rodziców Przedszkola,
uprzejmie prosi o oddanie niepotrzebnych zabawek do Przedszkola (oprócz pluszaków).
 
 
 toy box clipart cliparts co 6Hzwgg clipart
Uwierzcie, naszym Przedszkolakom sprawią one ogromną radość :)

 

Informacja dla rodziców – dobrowolne ubezpieczenie dziecka/ucznia

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2016 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (wejście w życie 1 stycznia 2016 r.);

Uchwała Nr LI/299/10 Rady Miasta Helu z dnia 28.10.2010 r. w sprawie określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz zatwierdzania i dokonywania zmian w tym planie.

Firma ubezpieczeniowa „Hestia” została wybrana przez Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej im. Obrońców Helu, Gimnazjum im. Obrońców Helu i Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Helu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu. Składka ubezpieczeniowa wynosi 26 zł ( kwota ubezpieczenia 7.000 zł) lub 37zł (kwota ubezpieczenia 10.000 zł).

Dnia 20.10.2016 r. od godziny 17.30 w sali nr 107 obecny będzie przedstawiciel wybranej firmy ubezpieczeniowej „Hestia”, p. Roman Blar, u którego skarbnicy Rad Klasowych Rodziców SP, Gimnazjum i LO, skarbnicy Rad Rodziców Przedszkola oraz wychowawcy klas, którzy wyrazili wolę i zgodę na zbieranie dobrowolnych wpłat od rodziców swoich wychowanków na ubezpieczenie, będą mogli dokonywać wpłat. Przedstawiciel „Hestii” po dokonaniu wpłaty wystawi potwierdzenie przyjęcia gotówki. Ustalona przez ubezpieczyciela darowizna zostanie wpłacona na Rachunek Dochodów Własnych ZSO w Helu z wyszczególnieniem Rad Rodziców Przedszkola, SP, Gimnazjum i LO.

Rady Rodziców mogą dysponować w/w środkami finansowymi zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem/planem finansowym danej Rady Rodziców.

Dyrektor ZSO w Helu

Irena Sojecka


Informacja dla Rodziców ZSO w Helu

Informuję, że tryb oraz zasady powoływania rad rodziców w szkołach określa art. 53 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.). W szczególności przepis ten stanowi, że w szkołach (pod pojęciem szkoły w tym wypadku rozumie się także przedszkole) w skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Tajność dokonania wyboru jest tutaj narzucona przez ustawodawcę jako obligatoryjna i nie ma żadnej możliwości odstępstwa od tej zasady, nawet, jeżeli zainteresowani wyrażą taką wolę. Odstępstwo od tej zasady byłoby możliwe tylko wówczas, gdyby ustawodawca przewidział taką możliwość w innym przepisie, a takiego przepisu nie ma. Przeprowadzenie wyborów do rady rodziców bez zachowania tej zasady, skutkuje nieważnością takiego głosowania.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 31.08.2015 r. Statutem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu, Rozdział 7, § 8 ust. 4 pkt. 3, w skład Rady Rodziców poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Oznacza to, poza oczywiście kwestią tajności wyborów, konieczność zachowania odrębności rad rodziców poszczególnych jednostek organizacyjnych, tj. odrębności rady rodziców przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego.

Przeprowadzenie wyborów ma na celu doprowadzenie do zgodnego z prawem ukonstytuowania się rad rodziców, tak by nikt nie mógł podważać i kwestionować ze względów formalnych przyszłych decyzji podejmowanych przez rady rodziców.

Decyzję o powtórzeniu wyborów konsultowałam z organem prowadzącym i uzyskałam pozytywne stanowisko w tej kwestii.

Dyrektor ZSO w Helu

Irena Sojecka